ارتباط با دیگران

ژوئیه 15, 2017

در ارتباط با دیگران تقسیم بندی موارد زیر را پوشش می دهد:
1- ارتباط با خانواده
2- ارتباط با همکاران
3- ارتباط با اقوام
4- ارتباط با دوستان
5- ارتباط با همسایگان و کسبه محله
6- ارتباط با دیگران ناشناخته
7- ارتباط با مشتریان شرکت

انواع مشکلات و خطاهایی که در ارتباط با دیگران بوجود می آید شامل موارد زیر می توانید باشد:
1- خشونت
2- بی احترامی
3- حسادت
4- تمسخر
5- غیبت
6- کمک نکردن
7- بی ادبی

عامل بروز این مشکلات و خطاها بیشتر اوقات موارد زیر است:
1- غرور
2- خودبینی و خودخواهی
3- زیاده خواهی

Advertisements