در سفرم سمت جنوب کشور
سفر باعث ارتباط با فرهنگ های مختلف است و آشنایی با نگرش های دیگر زندگی است!
دیروز جلسه مهم و موفقیت آمیز برگزار شد. خدا را شاکرم
پروردگارا ، بابت
سلامتی جسمی
افکار مثبت و ایده و راه حل های مسائل مختلف زندگی
زیبایی طبیعت و گل های اطراف

سپاسگزارم

افکارم جهانم است و الهام آور افکار اوست.

کمی در گذشته و خاطرات دوران جوانی و کودکی با همکارم صحبت می کردیم! یک هاله ای از وجود قدرت ها و موفقیت ها و بودن ها طرح مسائل گذشته از خوبی و بدی و خوشی و ناخوشی های آن است! مرور و درس گرفتن از گذشته خوب است ولی در گذشته سیر کردن و تجدید خاطرات برای آن زیادی اش خوب نیست!

به دیگران و اطرافیان نظر مثبت را اول مقدم باید دانست!
این دیگران بندگان خدا و تجلی حکمت او تعالی هستند.