مشاهده گر

مارس 7, 2017

​ ​در این دنیا نقشی جزء یک مشاهده گر نداریم. آنچه او آفریده است و تجلی اوست برای دامنه فهم ما محدود است. او یکتاست و زیادی بزرگ است. بزرگی اش نیز قابل قیاس نیست!
انسان یک مشاهده گر است. شاهد خلقت ، شاهد بودن ، شاهد تجلی ها و وجودها.

c3c2b10b152bad433dcaaea9d44ea433c47b5c60.png?u=59838