توفان در راه است

آوریل 26, 2019

چند روز پیش آقای دکتر اطلاع دادند که در اردیبهشت ماه مجدد در سطح کشور از جمله تهران توفان های قوی و مخربی خواهد آمد و دعا کنیم که خداوند مانع شود و یا اینکه حداقل خسارت کمتر به جان و مال مردم وارد شود. دعا همیشه یک ابزار ارتباط بین بنده و خالق بوده است و در این خصوص کتاب ها و مقالات زیادی درج شده است و در نهایت در انزوای فرد این موضوع شکل می گیرد و به سطح جمع و گروهی ارتقا می یابد. دعاهای دسته جمعی بخصوص وقتی که افراد خالص و درستی گرد هم باشند ارتباط و استجاب بیشتری بر قرار می شود.

گاهی فکر می کنم بقدری که خداوند منان و بی نیاز به این ارتباط تشنه و علاقه مند است بندگان ضعیف و خطاکارش رغبت نشان نمی دهند و او تعالی منتظر درخواست و کششی از سمت مخلوقش است هر چند که او تعالی از هر نیاز و انتظاری مبرا است ولی کوتاهی و خطا و گناه غفلت ما نیز از حد گذشته است.

پروردگارا به شما پناه می بریم از آنچه می دانیم و نمی دانیم و ندانسته های ما بینهایت بار بیشتر از کم دانستن های ماست و آنچه هم هست از سوی شماست. ما را ببخشا بر تک تک لحظات و اوقاتی که از نام و یاد شما در غفلت و غرق خویشتن ها هستیم. برکت باران و برف را در حد اعتدال و ظرفیت پذیرش زمین عطا فرما و از تخریب و خسران جان و مال مردم مصون دارمان سپاس

Advertisements